Projekt för utveckling av träindustri, metallindustri och platsindustri

Vi satsar på framtiden genom att utveckla trä-, metall- och plastindustrin. Här nedan kan ni läsa om de projekt som vi just nu genomför samt de projekt som vi har arbetet med.

Projekt ger oss möjligheten att satsa ännu mer på utvecklingen inom industrin

En del i att utveckla industrin ligger i att skapa förutsättningar för människor att lära sig och därför är vi just nu delaktiga i flera projekt där fokus ligger på smart industri, robotisering och nya sätt för lärande.

T2 training for skills Projekt för industrin

Pågående projekt

Detta projekt har en inriktning mot denna regions basnäring, den tillverkande industrin i norra västerbotten och träindustrin i västerbotten. Industrin i Övre norrland möter idag en kompetensförsörjningsproblematik som skapar oro och brister i alla led, samhälle, företag och individ. Att inte kunna rekrytera rätt kompetens för att driva och utveckla företag leder till svårigheter för tillväxt och rätt kompetensutveckling för anställd personal. För individen skapar detta en arbetsmarknad som inte matchar kompetens mot de höga krav som ställs på produktion.  Projektets målgrupp är anställda kvinnor och män på trä- och tillverkandeindustri i övre norrland. Deltagande individ ska direkt få en kartläggning av kompetens och en planering för kompetensutveckling inom företaget. Under projekttiden arbetar individen med stöd av instruktör för de planerade kompetenshöjande insatserna/utbildningarna, i slutet av insatserna valideras deltagande individ ytterligare en gång. Kombinerat med de individuella insatserna erbjuds företagen ledarskaps utbildning med frågor kopplat till kompetensförsörjning, företaget erbjuds också teambuilding och medarbetarskap för att gemensamt utveckla synen på hur företagen ska hantera frågorna kring kompetensförsörjning och skapa en god kompetensutveckling inom företaget.

The main challenges for companies operating in the Interreg NPA area are their remoteness from the market, weak international competitiveness and labor supply, low productivity, insufficient capacity, labor-intensive manual work methods, and the need to develop products, processes, and services following the principles of sustainable development. The obstacles to growth and the low utilization rate of smart manufacturing are mainly due to the insufficient knowledge of suitable technological solutions, the benefits they bring, the lack of application know-how, and the low willingness to invest in companies in the robotics and automation domain.

The RoboDemo project responds to this challenge by involving new generation robotics and I4.0 technologies that provide key solutions to the challenges described above I4.0 technologies like cobots, mobile robots, advanced drones, and intelligent automation solutions have recently proved to have a great cost-benefit ratio to invest in. Moreover, traditional technologies require a lot of knowledge and time to program actions, whereas I4.0 technologies are faster to program and deploy.

The overall project aim is to develop and pilot an efficient and cross-national technology transfer model that supports companies in the NPA area. This will be done by combining areas of consortium expertise to promote the adoption of smart manufacturing and I4.0 technologies for business development. A technology transfer service concept developed by Centria is used as the base for the development tool (see Annex for description). It includes rapid technology experiments and demonstrations with transferrable devices on the SME’s premises or in an industrial operating environment. Technological solutions can also be illustrated with the help of simulation software. The resulting outputs will be increased competitiveness and innovation within manufacturing companies.

This project is a transnationalproject with following project partners:

  • Centria, Finland
  • Luleå Tekniska universitet, Sverige
  • UiT- Norges arktiske universitet, Norge
  • Sligo Leitrim ITS Regional Development Projects DAC, Ireland

T2’s role will be to gain knowledge and further deepen the international collaboration in this field, with the purpose of being able to help local businesses with regards to technology investments and development. We will exchange experiences and learn from international examples of similar applications of cobots. Furthermore, we will work closely with one or two local companies in order to go deeper into the simulation and application of cobots in actual cases. The aim is to better prepare companies and make them ready to invest in this kind of technology, as well as heighten the level of readiness in general in the region of north Sweden.

 

Genomförda projekt

Projektet ska syfta till att kompetenshöja individer som under coronapandemin påverkades i sitt arbetsliv. De anställda i företagen skall kunna stärka och förbättra sina industriella kunskaper så att de får förbättrade möjligheter att kunna klara mer kvalificerade arbetsuppgifter i de företag de är anställda i. Även kunna utöka individernas möjligheter att kunna söka andra intressanta arbeten vid andra företag. Allt enligt de s k “Livslånga lärandet”. Vi vill öka individens trygghet inom företag och den generella arbetsmarknaden genom att synliggöra befintlig kompetens samt kompetenshöja där behov finns. Att synliggöra och dokumentera kompetens är ett steg mot att individen blir bedömd på faktisk kompetens och därmed minskar risken för bedömning på diskriminerande grunder. Vi vill också erbjuda möjligheten för individen att vidare höja sin kompetens genom utbildning inom teknik, innovation, medarbetarskap.  

UTVECKLING GENOM KOMPETENS

Under 2020 -2022 genomför T2 College projektet IKU – industriell kompetensutveckling som finansieras av Europeiska Socialfonden. Region Västerbotten och Skellefteå Kommun stödjer projektet som medfinansiärer.

Syftet med projektet är att ge individer och företag inom trä-, metall- och plastindustrin möjligheten att synliggöra sin kompetens och att delta i kompetenshöjande insatser.
Projektets beståndsdelar:

UTBILDNINGAR – I detta projekt vill vi erbjuda anställda personer kompetenshöjande insatser i form av utbildning. Deltagande företags önskemål kring utbildningar ligger till grund för vilka utbildningar som erbjuds.

KOMPETENSCOACH – Tillsammans med en erfaren coach ser vi över kompetenskartläggningen och stöttar utveckling gällande nutida och framtida kompetensförsörjning och kompetenshöjning.

VALIDERING – Vi erbjuder validering inom svets vit, CNC grönt
och blått, industriteknik bas och träteknik bas.

 

Sveriges framtid bygger på en industri som drivs av kunskap och kompetens. Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla rätt kompetens i företaget är den viktigaste utmaningen oavsett bransch och företagets storlek. Startpunkten för ett strategiskt arbete med kompetensutveckling är att veta vilken kompetens som krävs för att klara jobbet och vilka kompetenser som finns i verksamheten. Ledare i mindre företag upplever ofta att kompetensfrågorna är svåra att hantera.

T2 var ett av de testcentrum som under 2019 och 2020 fick möjlighet att arbeta med nätverk, validering och kompetenscoachning med 14 industriföretag

 

UTVECKLING GENOM TEKNIK

I projektet RoboSol utvecklas lösningar och visualiseringar för införandet av teknik i befintliga verksamheter.

Läs mer på projektets hemsida